وزیر بهداشت: پزشکان، بیماران را از داروی ایرانی نترسانند