فردوسی‌پور: نه نامه نوشته‌ام و نه خداحافظی کرده‌ام