غیبت طولانی مدت و مشکوک شاه اردن پس از دیدار با ترامپ