خبر دادستان تهران ازمحکومیت ناظم مدرسه معین به 10 سال حبس و 2 سال انفصال از خدمت و شلاق