اما و اگرهای نرخ تسعیر ارز برای پتروشیمی‌ها / حاتم‌بخشی از جیب مردم