اخراج و برخورد فیزیکی با خبرنگار معترض در نشست ترامپ و پوتین/عکس