واردکننده مواد اولیه پلاستیک، یک میلیون یورو ارز گرفت، کالا وارد نکرد