پیشنهاد اغوا کننده مجید حسینی را در استقلال ماندنی کرد؟