مدیر برکنار شده ورزشگاه آزادی: چون زنان را به استادیوم راه دادم برکنار شدم