اظهارات معاون‌سیما درباره سریال مدیری و برنامه هفت