آیت‌الله طبرسی: هدف ناتوی فرهنگی ضربه به روحانیت است