بهمن فرمان‌آرا: اینکه دبی به ما فخر بفروشد برای من بسیار غم انگیز است