دخل و خرج خانوارها به روایت بانک مرکزی/خانوارها دو میلیون تومان پس‌انداز کردند!