اسرائیل در معرض یک زلزله بزرگ قرار دارد/ هزاران نفر در این زلزله کشته خواهند شد