وزیر اقتصاد: فهرست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کنیم