پرداخت مطالبات بیش از ۶ هزار نفر ازسپرده گذاران موسسات مالی