نیروهای مسلح: تقاضا برای معافیت فوتبالیست ها غیرقانونی اجراست