از خشکسالی تا قاچاق دام، در شیوع طاعون نشخوارکنندگان تاثیر دارند