ترامپ: کشورهای عضو ناتو با افزایش بودجه نظامی موافقت کردند