سازمان ملل: مسائل غیر برجامی در یک چارچوب جداگانه حل شوند