پاسخ عضو شورا به حواشی بیلیبورد‌های تبلیغاتی خانم بازیگر