استاد محمد شجاعی دانشمندان علوم فیزیک را برای آشتی با متافیزیک دعوت کرد