ترزا می: لندن بیش از هر زمان دیگری به ناتو متعهد است