مدیران استقلال پاسپورت مدافع جدایی طلب را گرو گرفتند!