9 هزار نفر از زندانیان جرایم غیرعمد به کمک ستاد دیه تهران آزاد شدند