جزییات تغییر ساختار جامعه روحانیت مبارز از زبان مصباحی‌مقدم