سخنگوی نیروی انتظامی:بدحجابی به باورهای انسان ارتباط ندارد