وزیر بهداشت: برای تامین دارو در شرایط تحریم برنامه داریم