معاونی که گوشی برای شنیدن تذکرات شورای شهر تهران ندارد