درخواست مردم برای اعدام سو‌ء استفاده‌کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی