طلاق زود هنگام دولت! / افزایش انتقادات به عملکرد دولت