سناریوها برای غائله کوی دانشگاه / از کاهش درآمد نفتی تا تیم های جاسوسی