خروج پرونده «سپنتا» از دستور کار مجمع تشخیص، تکذیب شد