چند کیلو گوشت قرمز و مرغ به ازای هر ایرانی در سال تولید شد؟