با افزایش قیمت خودرو دارندگان بیمه بدنه، سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند