وجود بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار بیکار در کشور