وکیل متهم به قتل وحید مرادی: هنوز قتل توسط موکلم تأیید نشده است