اظهار بی اطلاعی "چمران" از دستگیری قائم مقام "قالی باف"