5 هشدار درباره تصمیمات ارزی دولت/ دولت برای جلوگیری از بروز تبعات تصمیم ارزی به توصیه‌ها توجه کند