مصباحی‌مقدم: فردی را داریم که بحران ارزی گذشته را مدیریت کرد