یک منبع آگاه: برخی افراد جاده قائمیه به کازرون را بستند