توزیع یک میلیون بطری آب معدنی در خرمشهر و آبادان توسط بنیاد علوی