علم الهدی: مردم مانند کباب روی تابه در نابسامانی اقتصادی می‌سوزند