هنرمندی که پس از ۶۰ سال فعالیت کارت ورود به صداوسیما ندارد