مردم 2روز صرفه جویی کردند،برق از وضعیت بحرانی فاصله گرفت