جنگ اقتصادی امریکا و چین،نفت را در بازارهای جهانی ارزان کرد