واکنش بهزیستی به تبدیل"کهریزک" به مرکز نگهداری معتادان متجاهر