درگیری شبانه اراذل و اوباش با نیروی اجرائیات شهرداری سنندج