افتخاری: مذاکره با تیام، جباروف و ابراهیمی ادامه دارد