قاضی سراج: دشمن دنبال فرصت می‌گردد بازارها را متشنج کند